Chuyện giờ mới kể ....!!!

Nhà trường vui mừng vinh danh các gương mặt HTMers có kết quả nổi bật trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021.

Kết quả của các bạn là minh chứng cho sự vượt lên bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày.  

#THPTHoTungMau 

#RightChoiceBrightFuture

----------------------------------------------------------------

"Sự tiến bộ của học sinh là mục tiêu phấn đấu của nhà trường"